top of page

Sopimusehdot

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Klaukkalan Tornikeskus Oy:n (FI20776498) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: tornikeskus.fi ja tornikeskus.com) tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: valmennus- ja koulutuspalvelut, konsultaatio, henkilökohtainen valmentaminen, hankkivan asiakkaan ja Klaukkalan Tornikeskus Oy:n väliseen asiakassuhteeseen.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

 

Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Klaukkalan Tornikeskus Oy:n ja mahdollisten muiden, Klaukkalan Tornikeskus Oy:n kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. Klaukkalan Tornikeskus Oy:llä ja muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.

 

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Klaukkalan Tornikeskus Oy voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Klaukkalan Tornikeskus Oy ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

 

Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

 

Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Klaukkalan Tornikeskus Oy katsoo sopivaksi Klaukkalan Tornikeskus Oy varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

 

Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Klaukkalan Tornikeskus Oy ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Klaukkalan Tornikeskus Oy:lle. Klaukkalan Tornikeskus Oy voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

 

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

 

Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen tornikeskus.klaukkala@gmail.com. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Klaukkalan Tornikeskus Oy kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

 

Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan Klaukkalan Tornikeskus Oy:lle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Klaukkalan Tornikeskus Oy:lle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Klaukkalan Tornikeskus Oy:n puolesta ja Klaukkalan Tornikeskus Oy:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Klaukkalan Tornikeskus Oy:tä kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

 

Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Klaukkalan Tornikeskus Oy pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

– laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

– hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

– Klaukkalan Tornikeskus Oy:n tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

– Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä; muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja

minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Klaukkalan Tornikeskus Oy tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Klaukkalan Tornikeskus Oy harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Klaukkalan Tornikeskus Oy voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

 

Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Klaukkalan Tornikeskus Oy Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Klaukkalan Tornikeskus Oy:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Klaukkalan Tornikeskus Oy:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet Klaukkalan Tornikeskus Oy:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Klaukkalan Tornikeskus Oy:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Klaukkalan Tornikeskus Oy:lle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

 

Palvelun käytettävyys

Klaukkalan Tornikeskus Oy ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Klaukkalan Tornikeskus Oy ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

 

Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Klaukkalan Tornikeskus Oy yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Klaukkalan Tornikeskus Oy ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Klaukkalan Tornikeskus Oy:llä on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

 

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet ja mielenterveydelliset tekijät.

 

Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin se on ja Klaukkalan Tornikeskus Oy varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

Klaukkalan Tornikeskus Oy ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Klaukkalan Tornikeskus Oy ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Klaukkalan Tornikeskus Oy ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

 

Valmennusohjeiden noudattaminen

Mitään tämän palvelun osista ei tule tulkita minkäänlaiseksi tällaiseksi lääketieteelliseksi neuvoksi tai diagnoosiksi. Tätä palvelua käyttämällä vakuutat, että ymmärrät, että kaikkeen fyysiseen sekä psyykkiseen harjoitteluun ja toimintaan liittyy fyysisten tai henkisten vammojen riski. Ymmärrät, että tämä on vastuullasi ymmärtää ja arvioida niin fyysiset kuin henkiset kykysi näihin toimintoihin. Sinun vastuullasi on varmistaa, että kun osallistut kursseihin ja aktiviteetteihin, et ylitä rajojasi ja valitset asianmukaisen tason taidoillesi ja kyvyillesi, samoin kuin kaikille psyykkisille tai fyysisille kyvyillesi sekä rajoituksillesi. Ymmärrät, että opettajat voivat toisinaan ehdottaa fyysisiä liikkeiden tai välineiden käyttöä, ja se on yksin vastuullasi selvittää, onko tällainen ehdotettu liike / väline / tai muu aktiviteettiin liittyvä sopiva sekä fyysiselle että henkiselle tilallesi. Ymmärrät, että luovut ja vapautat kaikki Klaukkalan Tornikeskus Oy:tä vastaan olevat väitteesi, jotka sinulla voi olla milloin tahansa ja minkä tahansa tyyppisissä vahingoissa Klaukkalan Tornikeskus Oy tai mitä tahansa Klaukkalan Tornikeskus Oy:iin liittyvää henkilöä tai yhteisöä vastaan, mukaan lukien, mutta rajoittamatta, sen johtajat, opettajat, riippumattomat työntekijät, työntekijät, edustajat, urakoitsijat, tytäryhtiöt ja edustajat.

 

Sopimusehtojen muutokset

Klaukkalan Tornikeskus Oy varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

 

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Klaukkalan Tornikeskus Oy on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

 

Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Valmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet valmennukseen ja asiakas voi aloittaa valmennuksen käytön.

 

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Klaukkalan Tornikeskus Oy:stä riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Klaukkalan Tornikeskus Oy vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Klaukkalan Tornikeskus Oy:lta sopimuksen rikkomisesta.

 

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Klaukkalan Tornikeskus Oy käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Klaukkalan Tornikeskus Oy voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Klaukkalan Tornikeskus Oy:lle.

 

Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi Klaukkalan Tornikeskus Oy:lle, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Klaukkalan Tornikeskus Oy:n liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Klaukkalan Tornikeskus Oy voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa Klaukkalan Tornikeskus Oy:in tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen Palveluun liittyen.

Klaukkalan Tornikeskus Oy saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Klaukkalan Tornikeskus Oy kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Klaukkalan Tornikeskus Oy:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

 

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Klaukkalan Tornikeskus Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.

Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

 

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Klaukkalan Tornikeskus Oy:llä olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tornikeskus.klaukkala@gmail.com.

 

Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia. Klaukkalan Tornikeskus Oy:llä on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.

Ota kaikki irti kesästä ja osta kesän 2023 kausikortti!

bottom of page